Projekce

HomePage > Projekce

Projekce

Předmětem nabídky služeb středisek Projekce rozvoden a Projekce venkovních vedení jsou:

- Rozvodny a transformovny přenosové soustavy ZVN

- Rozvodny a transformovny distribučních sítí VVN, VN a NN

- Venkovní vedení VN,VVN a ZVN

- Kabelová vedení VN a NN

- Vyvedení výkonů výrobních bloků el. energie

- Řídicí systémy a el. ochrany přenosových a distribučních zařízení a výrobních bloků el. energie

- Vlastní spotřeby přenosových a distribučních zařízení a výrobních bloků el. energie

- Elektrické instalace staveb a průmyslových zařízení

- Napájecí stanice elektrické trakce

 

Rozsah nabídky projekčních a inženýrských činností:

- Poradenská a konzultační činnost

- Studie pro investiční záměr

- Předprojektová příprava díla

- Výkon funkce generálního projektanta

- Zhotovení projektové dokumentace na stupních:

  • projekt pro územní rozhodnutí
  • projekt pro stavební povolení
  • prováděcí projektová dokumentace
  • dokumentace skutečného provedení

- Vypracování plánů organizace výstavby

- Zhotovení rozpočtů

- Projednání územních rozhodnutí a stavebních povolení

- Autorský dozor projektanta nad realizací díla

- Zpracování místních provozních předpisů

 

Výkresové části projektových dokumentací jsou zpracovávány pomocí nejnovějších verzí projekčních SW AUTOCAD a MicroStation, textové části ve formátech MS Office. Pro tisk výkresů střediska využívjí vlastní plotrovací zařízení.